Vad är hållbarhet?

Begreppet ”hållbarhet” är inte självklart för alla människor, men däremot förstår alla vad det innebär att värna om miljö och klimat. En hållbar utveckling innebär att man utför och arbetar med saker på ett sätt som inte förstör vårt klimat eller äventyrar vår närmiljö men det finns flera dimensioner i hållbarhetsutveckling som leder till flera förhållningssätt, helt enligt agendan. Det är inte tråkigt som folk kanske kan tycka ibland, detta är ett högintressant område som innefattar allt ifrån natur till god mat och hela skalan emellan som handlar.

Hållbar utveckling

Hur kan man definiera ”hållbar utveckling”?

Hållbar utveckling avser att främja mänskliga rättigheter och mänsklig utveckling parallellt med att de naturliga systemen ska kunna förse människor och städer med resurser från naturen. Ekosystemet ska upprätthållas så att tjänster kan nyttjas inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

”Vår gemensamma framtid”, en rapport från 1980-talet beskrev redan då en hållbar utveckling där kommande generationer skulle kunna ha möjlighet att få sina behov tillgodosedda i ett framtida samhälle.

Ekologisk hållbarhet

Ekologiskt inom både mat och material börjar bli alltmer populärt eftersom människor blir mer medvetna. Dessutom är ekologisk mat mycket god. Ekologisk hållbarhet är fundamentet som hela hållbarhetsarbetet vilar på. Det prioriterar planetens ekosystem och ska verka för att behålla viktiga funktioner som exempelvis produktion av mat, energi, se till att rent vatten finns att tillgå samt reglera klimatet. Näringslivet har sin egen utmaning i att minska det klimatavtryck man orsakar via t ex utsläpp och resursframställning.

Ekonomisk hållbarhet

En stabil ekonomi är en vital del av det hållbara systemet, här handlar det om att säkerställa de ekonomiska delarna och dess drivkrafter på lång sikt samt att hitta nya mer resurseffektiva affärsmodeller, breda samtal förs inom ”grön tillväxt” och ”cirkulär ekonomi”. Att återvinna resurser står i centrum. Systemet bygger på förnybara resurser både inom energi och vardagsliv.

Social hållbarhet

Ibland kan an tro att hållbarhets- och miljötänk har att göra endast med materiella resurser, men sociala resurser är minst lika viktiga. Social hållbarhet är området för hur människor lever i samhället, för hälsa och trygghet, rättvisa och utbildning samt maktutövning. Det finns ett individuellt och nära perspektiv men också ett vidare synsätt inom mänskliga rättigheter. Detta är grundläggande och ett flertal av FN:s globala mål ägnar sig åt social hållbarhet och dess betydelse. Om du exempelvis leder ett företag betyder social hållbarhet om medarbetares välmående samt jämställdhet i organisationen. Jämställdhet är en stor bit i hållbarhetsagendan. Företaget behöver också tänka igenom och ställa krav på leverantörer samt efterleva de riktlinjer som säkerställer att rättvisa villkor och mänskliga rättigheter uppnås. Det har hänt att företag hamnat på sträckbänken då de anlitat barnarbetare i andra länder, medvetet eller omedvetet – eftersom detta inte är i linje med social hållbarhet och de krav som ska efterlevas.

Leave a Comment