Sveriges klimatmål

Utifrån FN:s globala mål har varje land satt upp mål som innebär att man, då dessa införlivas, hjälper till att uppnå de globala målen. Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, målet är att uppnå ”negativa utsläpp” vilket betyder att utsläppen är under noll.

Miljömålsrådet

I Sverige har Regeringen inrättat ett ”miljömålsråd” för att stärka processen i att uppnå målen samt stödja myndigheterna roll att genomföra målen. I rådet ingår landets nationella myndigheter, en landshövding som representerar länsstyrelserna/regionerna och en generaldirektör.

Myndigheterna i rådet går igenom de miljökvalitetsmål som passar att driva i den egna verksamheten och hur de med sin verksamhet kan påverka att målen uppnås. Exempelvis är Livsmedelsverket en av dessa myndigheter som analyserar miljömålen och aktivt arbetar mot vissa av dem. I detta fall listar man vilka mål som naturligt kan ingå i verksamheten.

Miljömålssystemet

Om Sverige uppfyller sina miljömål uppfyller vi vår miljödel av Agenda 2030, FN:s hållbarhetsagenda.

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är generationsmålet. Detta mål är en riktningsvisare för hela politiken och ska ge vägledning om vad som måste ske inom en generation för att miljömålen ska uppfyllas. Hela systemet innehåller generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål samt flera etappmål inom områdena klimat, luftföroreningar, avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och hållbar stadsutveckling.

Miljömålen

Varje mål som Sverige och svenska folket arbetar emot beskriver ett scenario som miljön kommer att befinna sig i om vi tillsammans uppnår målet. ”Tillståndet”, det vill säga vart vi befinner oss i förhållande till målet, följs upp löpande och visar att vi har lång väg kvar att gå. Dessutom är utvecklingen för flera av målen på väg åt fel håll. Bland annat mål som ”begränsad klimatpåverkan” och ”ett rikt växt-och djurliv” har en negativ utveckling. Takten i arbetet måste ökas och en ganska omvälvande och brådskande samhällsomställning måste ske snabbare.

Organisationer, myndigheter och företag behöver fokusera mera runt de områden bland miljömålen som de naturligt har i sin verksamhet. Detta behöver ge mer kraft och medvetenheten hos människor, även privata konsumenter, behöver öka ytterligare.

Detta är de 16 miljömålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Vilket mål kan du bidra till?

Det kan vara enklare än man tror – men att förstå vikten av målen är svårare. Oftast förstår man inte att ett misslyckande med detta kan förstöra vår miljö och hela världen.

Leave a Comment